بهشتی که اینجا نیست

by امید

حوا ، این سیب را هم بچین …

از اینجا هم که بیرونمان کنند …

باز هم آدم ات خواهم بود …

پ ن : مخاطب ام که تویی …

پ ن : …