حجم

by امید

روزی خواهد رسید ، که در پس خمیازه های صبحگاهتان …

تنها ، به دنبال حجمی از من خواهید بود …

پ ن : …