کبک

by امید

داشتم به این نظریه ” آدم گاهی نباید چشم بینا و گوش شنوا داشته باشد ” فکر می کردم …

غالب اتفاقات اطرافم برایم مهم نیستند ، ولی دلیل خوبی برای ندیدنشان نیست ، این که می بینمشان و انگار نمی بینمشان یک حس خوبی برایم دارد ، گفتن دلیلش هم به اندازه خودش مسخره است البته .  فکر می کنم این نظریه ها فقط به درد کسی می خورد که توانایی تحمل اطرافش را نداشته باشد …

پ ن : …