ننوشتن

by امید

می نویسم ، مرور می کنم ، بعد دستم را می گذارم روی کلید بک اسپیس و به پاک شدن کلمات نگاه می کنم …

مثل این می ماند که روی دستمال کاغذی بنویسید ، آخرش هم دستتان را با آن پاک کنید و بیندازیدش دور …

یک حس خوبی دارد این کار ، آخرش هم می شود یک چیزی شبیه این …

پ ن : بی حوصله ام …