کلمه

by امید

افشین امروز می گفت زبان فارسی نمی تواند در یک کلمه ، حق مطلبی را بیان کند …

حق دارد ، نمی شود یک کلمه گفت و فهماند چه حسی دارید ، حتما باید توضیح داد ، فلسفه بافت و توجیح کرد …

قسمت بدش این است که وقت هایی که این حس به سراغ آدم می آید ، حال و حوصله توضیحش را هم ندارید …

پ ن : …