ادبیات

by امید

سوم شخص مفرد غایبی که منم …

پ ن : ندارد …