نوشتن

by امید

این که هرچه فاصله بین نوشته ها بیشتر میشه ، دوباره نوشتن هم سخت تر میشه یک حقیقته چرندیه . چرند تر از اون هم خود سانسوری و این مسخره بازی هاست . مثلا باید بشه یه کلمه نوشت که کار کلی جمله رو بکنه ، بعله خب ، باید بشه ، ولی نمیشه …

پ ن : همینقدر مسخره …

پ ن : …