امروز

by امید

آقای محترمی که صندلی جلو نشسته بودی و کل راه را گریه می کردی …

خیالت راحت باشد … کسی حواسش به تو بنود …

پ ن : بماند …

پ ن : …