راه پله

by امید

شلوغی آسانسور ها فقط بهانه است …

بهانه ای برای همان چند پله آخر …

پ ن : …