گذشته

by امید

بله … من هم قبول دارم که حق با فلسفه است …

زندگی ام را با نگاه به گذشته ام خواهم یافت/ساخت …

پ ن : همیشه حق با فلسفه ی من بوده است …

پ ن : …