امید

by امید

یک وقت هایی هست که آدم تولد اش است …

امروز هم از آن وقت هاست …

پ ن : امروز تولدم است ، برای ثبت در خاطرات …

پ ن : …