کلوزر

by امید

آلیس : چطور یک آدم میتونه اینقدر مایوس کننده باشه ؟

دن : خب دیگه ، این هم هنر ماست …