تخیل

by امید

تخیل ملک شخصی است

پ ن : کیوسک به گمانم …

پ ن : …