نام گذاری

بابام امشب برامون اسم گذاشته … مامانم شده پری چهر ، خواهرم شده نازگل ،‌ منم شدم یدونه پ ن : هم اکنون نیازمند یاری سبزتان هستم …