درباره این وبلاگ

برای تنها بودن هایم بهانه/دلیل دارم …

نوشتن و بلاگ نوشتن را هم از تابستان ۸۳ شروع کردم …

و از تابستان ۸۷ هم اینجا می نویسم …

نه برای شمایی که بیایید و بخوانید …