مرجوعی

دلمان داشت تنگ می شد برای این جوری نوشتنهایمان ، که بیاییم و بنویسیم و به راه برگشتش هم فکر نکنیم ، که اصلا راهی برای برگشت باقی نخواهیم گذاشت . شاید هم این مایه خوشحالی تان باشد ، باشد که از این راه رستگار شوید و ادامه این چرندیات … البته که بهتر است […]