گند

بعضی وقت ها هست که آدم کلی می نویسد ، و آخر سر هم می زند و پستش را حذف می کند … الان درست آز آن وقت هاست … پ ن : پستی که حذف شد ، مثل پست های ۴ ، ۵ سال پیشم بود …