عشق من آدم است …

تو آرومی … نمیدونی چقدر دیوونگی خوبه … پ ن : کسی که رو به رویش هستی ، از اینجا مرد بازی نیست …