نمایشگاه

امسال ، همینجوری هوس کردم همه رو بی خیال شم و تنهایی رفتم ، خب توقع داشتم که مسخره باشه و بود ، همینکه کتاب های دانشگاه رو خریدم کافی بود برام ، بقیه روز رو هم بین کتاب های بچه ها قدم زدم . پ ن : تنهایی هم …