کابوست

کابوست که بشود حرف زدن های شبانه با من کنار موسیقی پس زمینه … چاره ی دیگری برایم باقی نمی گذاری … مجبورم این عزیزم ها را به هر سو پرتاب کنم … تا آخرش همین سه نقطه ها برایم باقی بماند … پ ن : شاید تو باشی … شاید من … شاید هم […]