خارجه

صندلی های خالی را دیدیم … از خنده به خود ریدیم … پ ن : آخه ما رو چه به این حرف ها … پ ن : همینجوری …