تلخ بود

هم فیلم کسی از گربه های ایرانی خبر ندارد … هم مکالمه امشبمان … پ ن : هنوز هم می خوانی مرا ؟ … پ ن : …