اپتومتریست

به گمانم دکتر امروز تو را در چشمانم دیده بود … که اینچنین خیره مانده بود … پ ن :‌عینکم رو هم باید عوض کنم … پ ن : …