کلمه

کلمه ها معنای مشخصی ندارند … من یک چیزی معنا می کنم و تو چیز دیگری … گاهی مفهومش هم آنقدر ها مهم نیست … پ ن : …