ساعت

گیریم ساعت ها رو بکشیم عقب … فایده اش چیه ؟ یه شب بیشتر کش میاد فقط … پ ن : مسخره … پ ن : …