لذت درد

بعضی از درد ها مثل نمک پاشیدن روی زخم میماند … تهش یک حس حماقت مسخره ای دارد … و البته در آخر هم هیچ چیز عوض نمی شود … پ ن : …