حوصله

آدم است دیگر ، یک روز حوصله ی هیچ چیز را ندارد … دوست دارد بردارد خودش را … بریزد دور … پ ن : حسین پناهی پ ن : …