بعضی انسان ها

بعضی انسان ها ، به عده ای دیگر از انسان ها انسان های دیگری را یادآور می شوند … آنها که به یاد آورده اند، غمگین اند … آنها که یادآور شده اند، بی خبر … آنهایی هم که در یاد آمده اند، به احتمال زیاد در شهری دور هیچ چیز را به یاد نمی آورند … […]