منطق او

من عاشقانه دوستش دارم … او عاقلانه طردم میکند … منطق او از حماقت من هم احمقانه تر است … پ ن : شاملو … پ ن : …