نظریه

بین این همه نظرات مسخره… گاهی هم چیزی مثل ” مرگ مولف ” من رو تا سرحد مرگ ، ذوق زده می کنه … پ ن : jozef عزیز ، من و شما اشتراکات زیادی داریم …