مسخره

شیطونه میگه درشو تخته کنم ، جاش یک وبسایت مستهجن راه بندازم که چند وقت بعدم اینجا که بیایید صفحه گرداب رو ببینید و عکس من رو به عنوان مفسد فی العرض … پ ن : صدای خنده حاظرین …