خواب

by امید

لبخند تو میزبان خوبی برای رویاهای صادقانه من شده اند …

این روزها به امید دیدن خواب تو می خوابم … شاید خدا خودش دست به اقدام بزند …

بیاید و توی خواب من دست کاری کند … شاید معجزه شد و لااقل توی خواب دوستم داشتی …

بی خیال … این روزها دیگر از دست خدا هم کاری ساخته نیست … می روم بخوابم …