زندگی

by امید

پ ن : می توانست خیلی ساده تر باشد …

پ ن : …