خصوصی

by امید

چه ناراحتم امشب …

فقط برای ثبت در خاطرات …

پ ن :‌…