احمق

آن احمق فقط یاد گرفته باور کند … هر آنچه را که میگویم و نمی گویم را … آخرش هم مرا تهدید می کند که یک روزی دیگر باورم نخواهد کرد … نمی دانم چرا اینقدر بچه گانه و شاید قبیحانه پا فشاری می کنم که نه جان امید بیا و این دفعه هم مرا […]