تاول

هر بار که تاول پاهایم خشک می شود … هر بار عاشق می شوم … و هر بار به شوق دیدارت پیاده به راه می افتم …