دلم هوس پوکر کرده ، با کسی که بازی را بلد باشد … کسی که باختن را به خوبی بردن بشناسد ، که رسم بازی را بداند … پ ن : مخالب دارد … پ ن : …