خاطره

بعضی هایش را فقط باید قرقره کنی … قورتش بدهی خفه ات می کند … پ ن : از تراموا … پ ن : …