و نه گذاشتی زندگی کنم

  تو نه من رو کُشتی و نه گذاشتی زندگی کنم … پ ن : …