و نه گذاشتی زندگی کنم

by امید

 

تو نه من رو کُشتی
و نه گذاشتی زندگی کنم …

پ ن : …