کثافت

این دنیای کثافت هم بازی اش گرفته این روز ها … پس اون خدایی که مطرود ازش حرف میزنه کجاست ؟ واقعا بس نیست این همه مباحثه و مکالمه بر وزن مجادله؟ پ ن : واقعا دختره احمق چه فکری کرده سر یک هفته آخه ؟ پ ن : چرا الکی پینگ می کنی دوست […]