کثافت

by امید

این دنیای کثافت هم بازی اش گرفته این روز ها …

پس اون خدایی که مطرود ازش حرف میزنه کجاست ؟

واقعا بس نیست این همه مباحثه و مکالمه بر وزن مجادله؟

پ ن : واقعا دختره احمق چه فکری کرده سر یک هفته آخه ؟

پ ن : چرا الکی پینگ می کنی دوست عزیز ؟