بی حس

چرندیات خودمم دیگه داره باورم میشه … دیگه باید کار خدا رو یکسره کنم … ساعت یازده … پل آزادگان … رعدوبرق پاهام از لبه پل آویزون … خیره به جمعیت بی کار بدون هیچ حسی …