بی حس

by امید

چرندیات خودمم دیگه داره باورم میشه …

دیگه باید کار خدا رو یکسره کنم …

ساعت یازده … پل آزادگان … رعدوبرق

پاهام از لبه پل آویزون … خیره به جمعیت بی کار

بدون هیچ حسی …