پیاده

مگر چقدر پیاده راه رفته ای … که این همه گل اینجا روییده است …