پیاده

by امید

مگر چقدر پیاده راه رفته ای …

که این همه گل اینجا روییده است …