دوربین

دوربین که دستت باشد … کادر را خودت تنظیم می کنی … آخرش هم یک لبخند ملیح می زنی … که آفرین تمامش کردی … من هم به دوربین تو می خندم … تو هم فکر کن از روی حسن نیت …