دوربین

by امید

دوربین که دستت باشد … کادر را خودت تنظیم می کنی …

آخرش هم یک لبخند ملیح می زنی … که آفرین تمامش کردی …

من هم به دوربین تو می خندم … تو هم فکر کن از روی حسن نیت …