هآ

این زمستان که بیاید … کسی حتی دستانش را نمی دهد تا برایش “هآ” کنم … چه برسد به اینکه دستش را در جیبم هم بکنم … پ ن : تنهایی هم ما را …