هآ

by امید

این زمستان که بیاید …

کسی حتی دستانش را نمی دهد تا برایش “هآ” کنم …

چه برسد به اینکه دستش را در جیبم هم بکنم …

پ ن : تنهایی هم ما را …